Lokale economie in Brecht: de toekomst van de kleinhandel

RETAILSTRUCTUURVISIE: eindrapportage

Het gerucht deed reeds langer de ronde dat de middenstand, als motor van de economie, onvoldoende uitstraling heeft in onze Gemeente. Daar moet wat aan gedaan worden, vond de meerderheid en zij bestelden prompt een studie.
De resultaten van dit onderzoek door het bureau BRO, zijn inmiddels bekend en werden op 28Jan voorgesteld op een informatieavond in het GC (GemeenschapsCentrum).

Geruststelling:
Eerst en vooral een geruststelling: er is niets mis met de middenstand in Brecht. Voornamelijk de kwaliteit van de handelszaken en de service van de handelaars werden als bovengemiddeld positief ervaren, laat BRO weten.

Er is een behoorlijke vertegenwoordiging en een goede spreiding van de grotere kleinhandelszaken (type supermarkt Aldi, Delhaize, GB).
Heel het handelsgebeuren blijft echter een “lokaal verzorgend” gebeuren en daar zit, steeds volgens BRO, méér in. De Brechtse handel moet de ambitie hebben “bovenlokaal verzorgend” te worden.

Politieke actiepunten:
Burgmeester Aerts (CD&V) gaf aan het begin van de uiteenzetting mee welke koers de meerderheid de volgende jaren in dit domein zal gaan varen:

 • Heraanleg van de Brugstraat voorzien in 2010;
  Hier duikt meteen een eerste probleem op: de E19 oprit in Brecht is dan nog steeds buiten gebruik. Een nachtmerriescenario qua mobiliteit.
 • Ontwikkeling van verscheidene RUP’s (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) met verhoogde mogelijkheden voor de detailhandel maar anderzijds ook om ongewenste detailhandel te voorkomen.
 • Een grond- en pandenbeleid dat de Gemeente actiever zal invullen;
 • Het vervolmaken van een parkeerbeleid en het uittekenen van parkeergeleiding;

Sterke en zwakke punten (algemeen):
Sterk gewaardeerd werd het Gemeenteplein in Brecht dat als rustiek en sfeervol omschreven werd, maar waar te weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De visibiliteit van dit, als koopcentrum omschreven plein, moet ingrijpend verhoogd worden. Tenslotte moet er iets gedaan worden aan de bewandelbaarheid van deze locatie: de kasseien zijn een regelrechte hinderpaal bij het ‘recreatief-shoppen’.
De te verbeteren elementen zijn:

 • De kwaliteit van het openbaar domein;
 • Winkels moeten meer geconcentreerd worden om een centrumgevoel op te roepen;
 • Winkelcentra duidelijker afbakenen;
 • Doorgaand verkeer in centrumgebieden beperken; ~ centrumgevoel ontwikkelen;
 • Méér ruimte realiseren voor grotere winkels (cfr. ketenbedrijven)
 • Promotie voor winkelcentrum-gebieden.

Geografische prioriteiten:
Het studiebureau stelt vast dat een groot cultuurverschil bestaat tussen enerzijds Brecht Zuid (St-Job) dat nauwer aanleunt bij meer verstedelijkte gemeenten zoals Schoten, Brasschaat en anderzijds Brecht Noord (Brecht en St Lenaarts) die veel landelijker gebleven zijn.

In concreto stelt bureau BRO dat centrumgebied Brecht (Centrum) de ambitie kan hebben om “bovenlokaal verzorgend” te worden. Dit betekent dat de aantrekkingskracht van Brecht Centrum groter kan zijn dan de eigen gemeente, dwz dat ook klanten uit andere gemeenten hun shopping-activiteiten naar Brecht centrum zouden kunnen verleggen.
Daarvoor zou de winkelvloeroppervlakte (wvo) met 2.500 à 3.000m² uitgebreid moeten worden wat betreft de niet dagelijkse aankopen en met +- 1.600m² wat betreft de dagelijks aangekochte artikelen.

Sint Job en Sint Lenaarts daarentegen zouden in de visie van het onderzoeksbureau “lokaal verzorgend” blijven. Er bestaat voor deze deelgemeenten geen haalbare mogelijkheid om tot een aantrekkingspool voor omliggende gemeenten uit te groeien.
Specifiek wat Sint Job betreft moet de reden daartoe gezocht worden in het feit dat een “centrumgebied” hier veel moeilijker te realiseren valt. Nochtans moet in Sint Job de aandacht bij nieuwe bouwprojecten meer aandacht gaan naar handels zaken op de gelijkvloerse verdieping. Dat werd in het verleden over het hoofd gezien bij de vele nieuwbouwappartementen.
Brecht Zuid (St Job) zou aldus een uitbreiding met ong. 300m² wvo kennen wat betreft de dagelijkse inkopen en een uitbreiding van ong. 800m² wat betreft de niet-dagelijkse inkopen. Het zwaartepunt van winkelend St Job zou zich situeren rond het kruispunt Eikenlei – Beukenlei met uitlopers tot Brug 4 en tot het viaduct aan de E19.
Er zou moeten gestreefd worden het aantal beschikbare parkeerplaatsen van 125 naar ong. 200 te verhogen.

Een tweede kleinere winkelkern zou geconsolideerd worden rond het kruispunt Brugstraat – Korte Nieuwstraat.

Stationsbuurt. Ook voor het intussen welbekend station werd een visie ontwikkeld. De handel zou daar beperkt blijven tot aankopen die een momentbehoefte dekken en de te voorziene oppervlakte zou zo’n 300 à 400m² bedragen.

Baanwinkels. In Brecht bestaan ook nog zgn. baanwinkels waar cliënten zeer gerichte aankopen doen. Ten aanzien van het fenomeen baanwinkel zou een beperkend beleid gevoerd moeten worden om onderliggende concurrentie te voorkomen.

Welke actieplannen zitten in de pijplijn ?

 • Opstellen van RUP’s en BPA’s om ongewenste kleinhandel te voorkomen;
 • Heraanleg van de Gemeenteplaats in Brecht (Centrum);
 • Het creëren van “centrumgebieden”;
 • Het aantrekken van ketenbedrijven (genre HEMA etc);
 • Marketing, promotie en communicatie.

Tot zover de visie van BRO, het door de Gemeente met de onderzoeksopdracht belast bureau. Het heeft er alle schijn van dat de meerderheidscoalitie deze analyse deelt en de bevindingen van het bureau zal volgen.
Vlaams Belang Brecht zal er alleszins op toezien dat zowel Sint Job als Sint Lenaarts, niet tekort gedaan zullen worden wanneer men de middelen zal gaan verdelen om van Brecht Centrum een bovenlokaal verzorgend centrumgebied te maken.

Patrick Van Assche
Fractieleider

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...